نے مرید و نے مرید

.

2023-03-29
    امثلة ع الاظهار